బిడ్డ ::: Abofra

చదువు

బిడ్డ ::: Abofra

తెలుగు ::: Akan బిడ్డ ::: abofra, nom.1 ::: nom.1 /బిడ్డ/ ::: /-a-b-o-f-r-a/ తెలుగు ::: Akan

సోదరుడు ::: Nua-Banyin

చదువు

సోదరుడు ::: Nua-Banyin

Add "సోదరుడు" ::: "nua-banyin" in తెలుగు ::: Akan to your vocabulary. సోదరుడు ::: nua-banyin, nom.1

సోదరుడు ::: Nua-Banyin

చదువు

సోదరుడు ::: Nua-Banyin

Add "సోదరుడు" ::: "nua-banyin" in తెలుగు ::: Akan to your vocabulary. సోదరుడు ::: nua-banyin, nom.1

బిడ్డ ::: Ba

చదువు

బిడ్డ ::: Ba

Add "బిడ్డ" ::: "ba" in తెలుగు ::: Akan to your vocabulary. బిడ్డ ::: ba, nom.1 ::: nom.1 /బిడ్డ/ ::

బిడ్డ ::: Ba

చదువు

బిడ్డ ::: Ba

Add "బిడ్డ" ::: "ba" in తెలుగు ::: Akan to your vocabulary. బిడ్డ ::: ba, nom.1 ::: nom.1 /బిడ్డ/ ::

తండ్రి ::: Bambo

చదువు

తండ్రి ::: Bambo

Telugu ::: Chewa తండ్రి ::: bambo, nom.1 ::: nom /తండ్రి/ ::: /-b-a-m-b-o/ Telugu ::: Chewa /

సోదరి ::: Mlongo

చదువు

సోదరి ::: Mlongo

తెలుగు ::: Chichewa సోదరి ::: mlongo, nom.1 ::: nom /సోదరి/ ::: /-m-l-o-n-g-o/ తెలుగు ::: Chich

బిడ్డ ::: Abofra

చదువు

బిడ్డ ::: Abofra

తెలుగు ::: Akan బిడ్డ ::: abofra, nom.1 ::: nom.1 /బిడ్డ/ ::: /-a-b-o-f-r-a/ తెలుగు ::: Akan