పదము ఈ రోజు: ఖాతాదారుడు

చదువు

పదము ఈ రోజు: ఖాతాదారుడు

నేర్చుకోండి ప్రేమ, ప్రతి రోజు.: "ఖాతాదారుడు" in Telugu ఖాతాదారుడు Telugu nom.1 ఒక మంచి ఖాతాదారుడు