పదము ఈ రోజు: ఖాతాదారుడు

చదువు

పదము ఈ రోజు: ఖాతాదారుడు

నేర్చుకోండి ప్రేమ, ప్రతి రోజు.: "ఖాతాదారుడు" in Telugu ఖాతాదారుడు Telugu nom.1 ఒక మంచి ఖాతాదారుడు

తల్లి ::: Mayi

చదువు

తల్లి ::: Mayi

Telugu ::: Chewa తల్లి ::: mayi, nom.1 ::: nom /తల్లి/ ::: /-m-a-y-i/ Telugu ::: Chewa / నేను

తల్లి ::: Na

చదువు

తల్లి ::: Na

Telugu ::: Akan తల్లి ::: na, nom.1 ::: nom.1 /తల్లి/ ::: /-n-a/ Telugu ::: Akan / నేను కలిగి

తండ్రి ::: Papa

చదువు

తండ్రి ::: Papa

Telugu ::: Akan తండ్రి ::: papa, nom.1 ::: nom.1 /తండ్రి/ ::: /-p-a-p-a/ Telugu ::: Akan / నే

తండ్రి ::: Bambo

చదువు

తండ్రి ::: Bambo

Telugu ::: Chewa తండ్రి ::: bambo, nom.1 ::: nom /తండ్రి/ ::: /-b-a-m-b-o/ Telugu ::: Chewa /